22 February, 2023

Mattias Gemborg antar ny strategisk roll i Agtira

Enligt vad som tidigare har annonserats kommer Mattias Gemborg inte att återvända till sin tidigare tjänst som VD. Mattias engagemang i och tro på bolaget är oförändrade varför vi är glada att kunna annonsera att vi har nått en överenskommelse där han kommer fortsätta i bolaget med ansvar för strategi och Investor relations samt driva strategiska projekt, med syfte att accelerera tillväxten. Mattias träder in i rollen med omedelbar verkan och kommer även under tiden fram till dess att en ny VD har tillträtt och installerats också stötta bolagets vice VD och ledningsgrupp parallellt med föräldraledigheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

14 February, 2023

Bokslutskommuniké 2022

2022 var det upp till bevis för Agtiras urbana odlingssystem. Vi driftsatte anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Östersund – överallt med goda resultat och stort intresse. Omsättningen ökade kraftigt, från 14,3 MSEK till 25,5 MSEK, och en rad nya avtal har redan börjat generera intäkter. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -29,2 MSEK, jämfört med -18,4 MSEK föregående år. Omsättningen är den högsta i Agtiras historia, och är direkt kopplad till produktionsökning i våra växthus i Härnösand. På kostnadssidan är det särskilt de kraftigt ökade energikostnaderna som påverkat resultatet.

Vår expansion innebär också stora investeringar och under året har vi skruvat ytterligare på vår affärsmodell för att garantera långsiktiga, återkommande intäkter. Genom långa avtal med våra kunder, handlarna, och ömsesidigt attraktiva avtal med grossister säkrar vi avsättningen för skörden under lång tid framöver.

Nya anläggningar och avtal ger trygghet

Utöver anläggningarna i Sundsvall, Östersund och Skellefteå som nu är i drift och genererar löpande intäkter har vi under 2022 också tecknat en rad avtal som pekar ut riktningen för Agtiras fortsatta expansion.

Ett markanvisningsavtal med Umeå kommun möjliggör nästa steg i vår etablering längs med Norrlandskusten. Vårt letter of internt (LOI) med Hive Blockchain Technologies i Boden lägger grunden till ett samarbete där restvärme från en serverhall ska användas i ett växthus. Dörren till Norge öppnades också genom ett LOI med Minnesund Näringspark norr om Oslo.

Tillsammans med den ledande livsmedelsgrossisten Greenfood har vi tecknat ett ramavtal om att uppföra urbana odlingssystem på minst tio strategiska platser runt om i Sverige. Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat – både under sommar och vinter. Den första av anläggningarna planeras tillsammans med Sveriges största ICA Maxi-butik i Haninge, ett avtal värt 120 miljoner över tio års tid.

Under året har vi också arbetat med att förbereda listbytet till Nasdaq First North Growth Market, vilket genomfördes kort efter periodens avslutning. Listbytet är en viktig del i vår tillväxtstrategi då det ökar vår synlighet och ger tillgång till mer institutionellt kapital.

Sammanfattningvis var 2022 ett år med många positiva inslag, där inte minst omsättningsrekordet visar att Agtira är på rätt väg. 2023 är året då stora investeringar ska börja ge avkastning och bygga en stabil grund för vår fortsatta tillväxtresa. Med tanke på det stora intresset för våra system, många nya avtal och vår utvecklade affärsmodell är vi mer än väl rustade för att fortsätta uppåt och framåt.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

30 January, 2023

”En glädjens dag” när Agtira gjorde premiär på Nasdaq

På måndagen genomfördes ”Nasdaq Bell Ceremony”, som även sändes via länk.

Christer Edblad, tillsammans med företrädare för aktieägarna och några ur Agtiras ledningsgrupp, fanns på plats vid det historiska tillfället. 

”Vi är redo att skala upp verksamheten. Vi ska växa rejält de kommande åren”, förklarade han och pekade på fördelarna med Agtiras affärsidé, utan några mellanhänder:

”När etableringsteamet väljer att etablera sig på en plats, då har vi full avsättning på hela växthusets produktion i 10 till 15 år framåt. På det viset säkrar vi lönsamheten”.

”Jag hade inte tänkt på det tidigare, men att odla där kunderna finns, det är ju riktigt smart! Ni blir ett härligt tillskott till Nasdaq First Norths familj!”, konstaterade Håkan Sjögren, Managing Director Listings på Nasdaq.

En stund senare blev klockan 9.00 – då inte mindre än sex företrädare för Agtira tillsammans såg till att Nasdaq-klockan ringdes in ordentligt, följt av en skur av konfetti från ovan.

Agtira är det andra bolaget i år som noterats på Nasdaq.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME, där Agtira hittills varit noterat.

Nasdaq är en ledande marknadsplats i Europa, med mycket aktiv handel. Agtira bedöms nu få större möjlighet att komma i kontakt med ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare.

Listbytet bedöms kunna bidra med en generell positiv påverkan på bolagets relationer med potentiella kunder och andra samarbetspartners samt öka allmänhetens kännedom om bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: 070 261 10 39

Rådgivare
Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Till redaktionen:

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Livesändningen från måndagens ceremoni på Nasdaq går att se på https://we.tl/t-OhPFKmItdg

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar där konsumenterna finns innebär också att behovet av transporter minimeras och att svinnet minskar.

27 January, 2023

Agtira AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

Agtira kommer att handlas med oförändrat kortnamn AGTIRA B och ISIN kod SE0008588354. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägarna i Agtira kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med listbytet och kommer även att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: +46 (0)70 261 10 39

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

25 January, 2023

Agtira AB har fått klartecken för avnotering på NMG Nordic SME

Styrelsen i Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes i pressmeddelande den 11 januari 2023, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas till den 30 januari 2023, villkorat av att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq. Sista dag för handel med Bolagets aktie på NGM Nordic SME beräknas till den 27 januari 2023. Agtira offentliggör även i dag en Bolagsbeskrivning med anledning av Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsbeskrivningen går att nå via denna länk:Agtira-Bolagsbeskrivning_1.0.pdf

Som tidigare kommunicerats ser styrelsen i Agtira listbytet till Nasdaq First North Growth Market som ett viktigt och logiskt steg i Bolagets fortsatta utveckling, som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för fler investerare att bli aktieägare.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion. Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna att fortsätta handlas under kortnamn AGTIRA B med ISIN-kod 559033­7654. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier.

Aktieägarna i Agtira kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: +46 (0)70 261 10 39

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar där konsumenterna finns innebär också att behovet av transporter minimeras och att svinnet minskar.

.

25 January, 2023

Agtira byter till Nasdaq FNGM den 30 januari

Klockan 9.00 måndagen den 30 januari kommer Agtiras t f vd, Christer Edblad, att ringa i klockan på Nasdaq-börsen, för att både starta dagens börshandel – och för att markera att från och med nu går Agtiras aktier att köpa och sälja på Nasdaq First Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME, där Agtira hittills varit noterat.

Ledande marknadsplats i Europa

Nasdaq är en ledande marknadsplats i Europa, med mycket aktiv handel. Agtira bedöms nu få större möjlighet att komma i kontakt med ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare.

Listbytet bedöms kunna bidra med en generell positiv påverkan på bolagets relationer med potentiella kunder och andra samarbetspartners samt öka allmänhetens kännedom om bolaget.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Agtiras framtida utveckling och expansion.

”Det här är ett viktigt steg i Agtiras utveckling, eftersom vi har stora expansionsplaner och behöver säkerställa möjligheterna att finansiera den kraftiga expansion som vi står inför. I och med bytet av marknadsplats får vi en ännu bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

”Det känns fantastiskt kul att få välkomna Agtira till First North Stockholm. Vi är väldigt glada att kunna stötta dem på deras tillväxtresa genom den ökade synlighet och tillgång till investerare som vår plattform möjliggör. Nu ser vi fram emot att följa deras fortsatta innovativa arbete inom food tech”, säger Adam Kostyal, noteringschef på Nasdaq.

Direktsänd noteringsceremoni på måndag morgon

Agtiras aktieägare kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

På måndag morgon kommer Agtira att delta i en kort noteringsceremoni på Nasdaq-börsen i Stockholm. Den kommer även att sändas digitalt på Vimeo för alla som är intresserade.  https://vimeo.com/event/1411317/6f4ff7bb35

Livesändningen startar 08.30 och cirka 08.50 blir det en kort presentation av Nasdaq och 09.00 ringer Agtiras t f vd Christer Edblad i börsklockan, varefter de första avsluten sker. Hela sändningen avslutas cirka 09.20.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: 070 261 10 39

Rådgivare
Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Till redaktionen:

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar där konsumenterna finns innebär också att behovet av transporter minimeras och att svinnet minskar.

19 January, 2023

Agtira tar hem order på över 100 miljoner när Greenfood köper all produktion från växthuset i Härnösand

Det avtal som Agtira och Greenfood nu skrivit under innebär att all produktion av gurkor i växthuset i Härnösand från den 1 januari 2023 tas omhand via Greenfoods nationella distributionsnät och partners med butikskedjor, enskilda butiker och restauranger.

Greenfood-koncernen är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Företaget har bland annat nått stora framgångar med food tech-bolaget Picadeli, som etablerats på åtta europeiska marknader.

Sex miljoner gurkor om året

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service-avtal, FaaS, dvs Agtira ansvarar för allt, ända fram till skörd, då grönsakerna tas omhand av Greenfoods distributionsnät. Det rör sig om cirka 6 miljoner gurkor per år från den 12 000 m2 stora anläggningen i Härnösand. 

”Det här är ett mycket bra avtal för Agtira, för Greenfood och för alla kunder. Vi visar att vi säljer allt vi producerar och med en prissättning som säkerställer exempelvis oförutsägbara elpriser, samtidigt som vi tillsammans med Greenfood delar på lönsamheten mot handlare och konsument. Det stärker det goda samarbete vi har med Greenfood”, kommenterar Christer Edblad, t f vd för Agtira. 

Agtira och Greenfood tecknade under 2022 ett viktigt ramavtal som innebär att de båda bolagen tillsammans ska etablera tio stora urbana odlingssystem på strategiskt utvalda platser i Sverige.

Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat, hela året.

”Vi ser verkligen fram emot att få vara en del av Agtiras expansionsplaner för närodlade grödor. Resan har bara börjat”, säger Magnus Nilsson, vd för distributionsbolaget Ewerman, en del av Greenfood.

Stadsodlingar över hela Sverige

Agtira har sin bas i Härnösand, där företaget ständigt utvecklar teknologier för att optimera odling och skörd på ett hållbart sätt. Nyligen byggdes växthusanläggningen ut och modifierades för att ännu bättre fungera som en forskningsbädd för Agtiras olika odlingssystem. 

Kunskaperna och erfarenheterna från anläggningen i Härnösand appliceras fortlöpande på Agtiras olika odlingsanläggningar ute i Sverige. Så här långt finns anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Östersund, där Agtira låtit bygga stadsodlingar i eller intill stora livsmedelsbutiker.

Fördelarna med Agtiras hållbara resurseffektiva odlingar är många:

  • De bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
  • Transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns.
  • Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen blir minimal och det sker inga utsläpp till naturen.
  • Svinnet går ner till noll, eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna direkt efter skörd. Svinnet minimeras också genom att Agtira använder avancerad teknologi för att optimera tillväxt, kvalitet och kontroll hos produkterna som odlas.
  • Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Magnus Nilsson, VD Ewerman

Telefon 0738 50 70 70, e-post: magnus.nilsson@ewerman.se

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023, kl.08.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

13 January, 2023

Agtiras världsunika växthus i Östersund invigt

Intresset för foodtech-företaget Agtiras revolutionerande sätt att odla är mycket stort. Ett hundratal personer hade denna ovanligt milda januaritorsdag sökt sig till Agtiras uppmärksammade växthus på ICA Maxis parkeringsplats på Arenavägen för att vara med om den historiska invigningen.

Helt självförsörjande på gurka

Slagverksensemblen Jämtlands Gymnasium gav ceremonin en pampig inramning, där olika eldar, tillsammans med växthusets starkt rosa sken lyste upp hela området på ett surrealistiskt sätt.

Där innanför växthusglaset syntes gurka och tomater som snart ska skördas. Planen är att växthuset ska göra ICA Maxi helt självförsörjande på gurka, täcka cirka 25 procent av tomatförsäljningen och cirka 80 procent av butikens behov av färska kryddor.

Det innebär bland annat att det inte krävs några transporter och inte blir något svinn, eftersom dessa grönsaker är helt nyskördade när de läggs ut i grönsaksdisken.

Laxodling startar andra halvåret

Under andra halvan av 2023 ska samma växthus kompletteras med lax, då laxar och grönsaker kommer att odlas i ett och samma system. Den härodlade Agtira-laxen kommer att svara för omkring 20 procent av butikens behov av färsk lax.

Allt bygger på senaste teknik och Agtira använder sig av AI för att optimera skörden och styra anläggningen in minsta detalj. Det är också därför som den kallas ”Växthusens Rolls-Royce”.

”Det här är framtiden!”

”Visst låter det självklart att odla där kunderna finns. Men ingen har gjort det – förrän idag! Jag är så tacksam över att Agtira och ICA vågar tänka i nya banor, utanför boxen”, kommenterade Jämtlands landshövding, Marita Ljung, i sitt invigningstal.

Jerker Hansson marknadschef på ICA Maxi Östersund, var lika entusiastisk:

”Det här är framtiden! Jag är så glad och stolt över att vi kan ta det här steget mot ett mer hållbart samhälle! Ett stort tack till Agtira som hjälper oss att bli ett mer hållbart företag! ”

Christer Edblad, t f vd för Agtira, var samtidigt mycket glad för att butiken vågat satsa på Agtira – trots att det inte funnits en referensanläggning att visa upp, eftersom det som nu byggts i Östersund är världsunikt.

”Ni har insett de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med Agtiras system – och jag kan lova er: ni kommer inte att ångra er! Jag säger bara: härodlat, det är framtiden!” avslutade Christer Edblad.

Till redaktionen:

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Bildtexter:

Landshövding Marita Ljung förrättade invigningen, med Christer Edblad (t v) t f vd på Agtira och Jerker Hansson, marknadschef ICA Maxi, som assisterade vittnen. (Foto: Vast Works.)

Ett hundratal personer hade samlats för att, lite stolta, vara med om det ovanliga och historiska eventet, då Östersunds världsunika växthus invigdes. (Foto: Vast Works.)

Landshövding Marita Ljung spred värme i januarikvällen med sitt personliga invigningstal. (Foto: Vast Works.)

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

11 January, 2023

Agtira erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Foodtech-företaget Agtira har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning, (ii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket; och (iii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen. Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av januari 2023.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Agtiras aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i Agtiras utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion. Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Agtira att handlas med oförändrat kortnamn AGTIRA B och ISIN kod 559033­7654.

I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägarna i Agtira kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

4 January, 2023

Markavtal tar Agtira ett stort steg närmare Umeå

Vi ser fram emot att etablera oss i Umeå. Vi har letat mark en tid, och Östra Ersboda är perfekt för oss ur både ett miljö- och logistikperspektiv, säger Pontus Lamberg”, chief operating officer på Agtira.

Härnösandbaserade Agtira bygger och driver toppmoderna system för grönsaksodlingar som drivs året runt. I dagsläget finns företagets lösningar i drift i Härnösand, Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Nu kan Umeå bli nästa ort i bolagets fortsatta expansion.

Marken på Östra Ersboda uppfyller bolagets krav inom bland annat miljö- och logistikområdet. Tillgänglig fjärrvärme och väl utbyggd logistik gör platsen mycket strategisk.

”För att odla behöver vi mark, och även om Agtiras odlingar tar lite yta i anspråk, jämfört med konventionella odlingar, så är platsen en grundförutsättning. Vi är väldigt glada att vi nu kommit så här långt i vår etableringsprocess”, säger Pontus Lamberg.

Plats för fullstort Agtira-växthus

Den aktuella marken har plats för ett fullstort Agtira-växthus. Satsningen kan jämföras med Agtiras kommande anläggning i Haninge, som kommer att göra en av Sveriges största matvarubutiker självförsörjande på gurka.

I augusti 2022 tecknade Agtira en avsiktsförklaring (LOI) med Coop Nord om att etablera en stadsodling i Umeå, som ska kunna förse Coops Umeå-butiker med härodlad gurka.

Markanvisningsavtalet med Umeå kommun innebär att båda dessa planer nu tar kliv framåt. Avtalet som tecknats innebär att Agtira AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om köp och exploatering av marken under en bestämd tid.

Bra samarbete med kommunen

Målet är att det ska bli en snabb process; i Östersund togs första spadtaget i maj 2022, en anläggning där de första gurkorna planterades i december och snart är färdiga för skörd.

Pontus Lamberg ser fram emot nästa steg i Agtiras expansion:

”Vi vet att Umeå kommun satsar hårt på hållbarhet och miljö, och vi är glada att få chansen att bidra genom modern och klimatsmart livsmedelsproduktion. Vi har fått bra hjälp av kommunen i processen, och känner verkligen att vi har lokalsamhället med oss i den här etableringen”, säger han.

Agtiras odlingsmetod innebär en 95-procentig vattenbesparing jämfört med konventionell odling, och transporterna hålls till ett absolut minimum.

Dessutom bidrar härodlade grönsaker till att höja den svenska självförsörjandegraden, något som är extra viktigt när såväl klimatförändringar som politiska oroligheter påverkar livsmedelsproduktion och transportkedjor i Europa.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.